data.zip (105.13 MB)
Download file

Bezinken van zand in hopperzuigers

Download (105.13 MB)
dataset
posted on 26.09.2013, 00:00 authored by de Klerk A., J.M. Meulepas
Invloed van turbulentie en korrelverdeling op het bezinkproces. Voor het optimaal beladen van sleephopperzuigers is het belangrijk om inzicht te hebben in de processen die plaats hebben in het beun van een sleephopperzuiger. Een van de deel-processen is het bezinken van zand in een hoog geconcentreerd zandwater mengsel onder invloed van turbulentie. Het doel van dit rapport is om dit bezinkproces in kaart te brengen. Om dit doel te bereiken zijn er proeven uitgevoerd in een proefopstelling waarin bezinkproeven zijn uit te voeren. Gedurende de proeven is de mate van turbulentie in de kolom, de beginconcentratie van het mengsel en gradatie van het zand gevarieerd. Hierdoor is inzicht verkregen in de invloed van beide parameters op het bezinkgedrag van verschillende zandsoorten. Tijdens de proeven worden de concentraties op 12 punten over de hoogte gemeten. Uit deze data is vervolgens een concentratieprofiel over de hoogte bepaald. Tenslotte is er gekeken in hoeverre deze data overeenkomen met het gemaakte computermodel dat dit proces kan simuleren. Uit de proeven in water die dienden om het turbulentieniveau in kaart te brengen kwamen de volgende zaken naar voren: • Uit de proefresultaten is gebleken dat de turbulentie die in de kolom wordt opgewekt redelijk homogeen over de hoogte verdeeld is en in de x- en zrichting van dezelfde orde grootte is. De belangrijkste conclusies, die uit de proeven met de uniforme zandfracties volgen, zijn: • De werkelijke karakteristieke korreldiameter verschilt aanzienlijk van de volgens de leverancier opgegeven karakteristieke korreldiameter. • De verticale turbulente snelheidsintensiteit (Vz;rms) blijkt onafhankelijk van de concentratie te zijn en afhankelijk van het turbulentieinstellingen . • De gemeten valsnelheden verschillen duidelijk van de volgens theorieen berekende valsnelheden. De gecombineerde theorie van Ruby en AIDibouni geeft de beste benadering van de meetresultaten. • De turbulente diffusiecoefficient £: is niet eenvoudig uit de meetdata te berekenen. • Uit het door ons gemaakte model volgt dat de beginconcentratie, de zandsoort en het turbulentieniveau van invloed zijn op de grootte van de turbulente diffusiecoefficient. De proeven met de min of meer natuurlijke zandverdeling maakten het volgende duidelijk: • De valsnelheid van de karakteristieke korrels van het mengsel is ongeveer gelijk aan die van de karakteristieke karrels van een uniforme zandfractie met gelijke karakteristieke korrelgrootte. • Een relatief hoog turbulentieniveau in de kolom heeft tot gevolg dat de ontmenging minder groot zal zijn. Ook leidt een hoger turbulentieniveau tot een tragere ontmenging. • De beginconcentratie is niet van invloed op de mate van ontmenging. Wel leidt een hogere beginconcentratie tot een verlaging van de snelheid waarmee de ontmenging plaatsvindt.

History

Contributors

Kranenburg, C.; TU Delft, Faculty of Civil Engineering and Geoscience, Department of Hydraulic Engineering; Van der Schriek, G.L.M.; d'Angremond, K.

Publisher

TU Delft, Section Hydraulic Engineering

Language

nl

Format

media types: application/msword, application/octet-stream, application/pdf, application/vnd.ms-excel, application/zip

Usage metrics

Categories

Exports